Algemene voorwaarden

Lunch & Shop Break Out Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Informatie over de onderneming:

 

Lunch & Shop Break Out

 

Telefoonnummer: +31 072 511 5582 (bereikbaar tussen 09:30 en 17:00 uur)

e-mail: info@breakoutalkmaar.nl

 

 

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Lunch & Shop Break Out, De onderneming zoals beschreven in Artikel 1;
 2. Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op www.breakoutalkmaar.nl producten, digitale inhoud en/of diensten koopt van Lunch & Shop Break Out;
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit, beroepsactiviteit of handelsactiviteit;
 4. Producten: kleding, sieraden, accessoires, interieuraccessoires en toekomstige producten en diensten van Lunch & Shop Break Out;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft op grond van een overeenkomst op afstand en Lunch & Shop Break Out deze producten en/of diensten levert aan de koper;
 6. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de consument heeft om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Overeenkomst op afstand: De overeenkomst tussen Lunch & Shop Break Out en koper met betrekking tot de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten. De overeenkomst is uitsluitend of mede tot stand gekomen door middel van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: Een middel waardoor koper en Lunch & Shop Break Out een overeenkomst kunnen sluiten zonder dat zij gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lunch & Shop Break Out.
 2. Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op elke overeenkomst op afstand die tot stand is gekomen tussen Lunch & Shop Break Out en de consument.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld aan de consument. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Door het plaatsen van een bestelling (het sluiten van de overeenkomst op afstand), gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Dit onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lunch & Shop Break Out onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lunch & Shop Break Out is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lunch & Shop Break Out passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Lunch & Shop Break Out daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Lunch & Shop Break Out kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lunch & Shop Break Out op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Lunch & Shop Break Out zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Oorbellen vallen wegens hygiëne niet onder het herroepingsrecht.

 

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lunch & Shop Break Out mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lunch & Shop Break Out mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Lunch & Shop Break Out. Dit kan door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.
 3. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Lunch & Shop Break Out verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 8. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 9. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 10. De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 11. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Verplichtingen van Lunch & Shop Break Out bij herroeping

 1. Als Lunch & Shop Break Out de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Lunch & Shop Break Out vergoedt de betalingen van de consument met betrekking tot de producten waar de herroeping op ziet. Dit is exclusief eventuele verzendkosten. Lunch & Shop Break Out betaalt het bedrag terug binnen 10 werkdagen nadat het retour gestuurde product/producten door Lunch & Shop Break Out is ontvangen.
 3. Lunch & Shop Break Out gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Lunch & Shop Break Out kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Vanuit gezondheidsbescherming en hygiëne vallen oorbellen niet onder het herroepingsrecht 
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 5. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 6. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 14. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 15. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 16. Maatwerkproducten en gepersonaliseerde/gegraveerde producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Let op: Wanneer alléén het sieradendoosje voorzien is van een persoonlijke tekst, dan mag het product gewoon geretourneerd worden.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Lunch & Shop Break Out producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Eventuele kortingscodes van Lunch & Shop Break Out zijn enkel te verzilveren op www.breakoutalkmaar.nl. Kortingscodes zijn niet geldig op afgeprijsde producten en/of in combinatie met andere acties. Kortingscodes zijn niet geldig met terugwerkende kracht.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Lunch & Shop Break Out staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien overeengekomen staat Lunch & Shop Break Out ervoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Lunch & Shop Break Out, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien Lunch & Shop Break Out is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Lunch & Shop Break Out, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Lunch & Shop Break Out zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lunch & Shop Break Out kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lunch & Shop Break Out geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lunch & Shop Break Out het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging van producten berust bij Lunch & Shop Break Out tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Vermissing van het product tot het moment van bezorging berust bij Lunch & Shop Break Out mits er voor gekozen is het pakketje met een track and trace te versturen. De gratis verzendmethode valt hier niet onder. 

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Indien de consument een klacht, vraag of opmerking heeft, kan de consument contact opnemen met de Lunch & Shop Break Out klantenservice, zoals vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien de consument een klacht heeft, zal Lunch & Shop Break Out binnen 14 werkdagen na het ontvangst van de klacht contact opnemen met de consument.

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Lunch & Shop Break Out en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij Lunch & Shop Break Out besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de consument bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.